Regulamin

Regulamin kursów i platformy edukacyjnej

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług edukacyjnych dostępnych na platformie edukacyjnej pod adresem eventspartner.no oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
1.2. Korzystając z platformy edukacyjnej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz Polityki prywatności.
1.3. Użytkownik platformy zobowiązuje się nie wykorzystywać i powielać loga strony Events Partner Kamila Stefanska oraz informacji jej dotyczących, na innych stronach internetowych bez uzyskania wcześniejszej zgody Administratora.

2. Słownik pojęć użytych w regulaminie
2.1. Administrator – podmiot zarządzający platformą: Events Partner Kamila Stefanska,
Severin Hurrøds vei 2, 1621 Gressvik, Norwegia. Adres email: kamila@eventspartner.no.
2.2. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy edukacyjnej, w ramach uprawnień Events Partner Kamila Stefanska.
2.3. Szkoła – placówka edukacyjna korzystająca z platformy edukacyjnej.
2.4. nazwa Użytkownika (login) – unikalny, niepowtarzalny identyfikator Użytkownika. Nazwa Użytkownika jest widoczna dla wszystkich użytkowników platformy.
2.5. hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez platformę Events Partner Kamila Stefanska w procesie odzyskiwania hasła.
2.6. autor/prowadzący kurs – osoba tworząca kurs/zarządzająca kursem (nauczyciel).
2.7. platforma edukacyjna – platforma edukacyjna Events Partner Kamila Stefanska dostępna za pośrednictwem sieci Internet.
2.8. logowanie/zalogować się – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy Użytkownika oraz hasła.

3. Użytkownik platformy
3.1. Użytkownikiem platformy edukacyjnej jest uczeń/słuchacz, rodzic niepełnoletniego ucznia, nauczyciel lub osoba z administracji szkoły.
3.2. Użytkownik powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do platformy edukacyjnej.
3.3. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym zachowaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom regulaminu udostępnił swoje hasło.
3.4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usług, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tych danych wedle zasad Polityki prywatności.

3.5. W kursach na platformie edukacyjnej może uczestniczyć osoba, która:
a) zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców Słuchacza),
b) stosuje się do zasad Regulaminu,
c) wypełniła formularz rejestracyjny na platformie edukacyjnej,
d) nie zalega z regulowaniem wszelkich należności za uczestnictwo w zajęciach.
3.6. Logując się na platformie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora i akceptuje zasady określone w Polityce prywatności.

4. Obowiązki Użytkownika i zasady korzystania z platformy
4.1. Uczestnik, zwany również Użytkownikiem jest zobowiązany do korzystania z zasobów platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
4.2. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4.3. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Administratora o wszelkich usterkach, nieprawidłowościach w pracy oraz o przerwach w dostępie do zajęć.
4.4. Użytkownik ma obowiązek punktualnego logowania się na zajęcia.
4.5. Od Użytkownika, w tym rodzica uczestnika zawsze oczekuje się szacunku do prowadzącego i innych uczestników zajęć.
4.6. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do powszechnie przyjętych zasad netykiety.
4.7. Niedopuszczalne jest umieszczanie na platformie treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (w szczególności o charakterze rasistowskim, pornograficznym lub w inny sposób obrażającym dobre obyczaje) oraz treści naruszających prawa osób trzecich, ich godność oraz dobra osobiste. W przypadku, gdy Użytkownik napotka na platformie powyżej wymienione niedozwolone treści, powinien niezwłocznie powiadomić Administratora.
4.8. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w kursie na osoby trzecie.
4.9. Pełną odpowiedzialność za treść publikowanych na platformie edukacyjnej informacji ponosi ich autor.
4.10. Na platformie edukacyjnej udostępniane są kursy, którymi zarządza prowadzący kurs.
4.11. Użytkownicy posiadający konto na platformie edukacyjnej wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej bądź tez w formie newslettera.
4.12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania platformy będą udostępnione na stronach eventspartner.no ( w tym ewentualne zmiany Regulaminu).

5. Prawa Użytkownika
5.1. Użytkownik, a szczególnie uczeń/słuchacz kursu ma prawo do:
a) przejścia szkolenia dotyczącego korzystania z platformy edukacyjnej,
b) zdobywania wiedzy w procesie kształcenia,
c) konsultacji z prowadzącym kurs za pomocą platformy edukacyjnej.
5.2. Po pomyślnym zalogowaniu się do platformy edukacyjnej, Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów znajdujących się na platformie, w ramach kursu i przysługującymi mu uprawnieniami.
5.3. Użytkownik korzystający z platformy edukacyjnej posiada prawo do przeglądania, kopiowania, drukowania oraz przechowywania materiałów i pomocy dydaktycznych zamieszczonych w kursie jedynie do osobistego użytku oraz wyłącznie w celach edukacyjnych.

6. Odpowiedzialność Administratora
6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika niemożności korzystania lub szkód spowodowanych korzystaniem przez niego z platformy edukacyjnej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych, opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki niezależne od Administratora.
6.2. Czynniki niezależne od Administratora to:
a) awarie transmisji lub łączy telefonicznych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
b) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Administrator nie odpowiada,
c) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.
6.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczane przez Użytkowników na forach, czatach, a także w postaci wspólnych plików, etykiet i stron.

7. Zasady uzyskiwania dostępu do kursów i zasobów platformy
7.1. W celu zapisania się na kurs znajdujący się na platformie edukacyjnej należy postępować zgodnie z załącznikiem nr 1.
7.3. Koniecznym skorzystania z usługi i przystąpienia do kursu jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

8. Wymagania techniczne
8.1. Warunkiem korzystania z platformy jest spełnienie wymagań zawartych w niniejszym punkcie.
8.2. Do poprawnego działania platformy wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, z zainstalowaną i aktualną jedną z przeglądarek:
a) Internet Explorer,
b) Mozilla Firefox,
c) Google Chrome,
d) Opera.
8.3. Dodatkowe wymagania techniczne:
włączona obsługa ciasteczek (cookies),
włączona obsługa JavaScript,
włączona obsługa wyskakujących okienek (zalecane wyłączenie dodatków blokujących reklamy – wyskakujące okienka) w trakcie korzystania z platformy lub dodanie strony eventspartner.no do listy wyjątków,
zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza,
gniazdo słuchawkowe lub głośniki,
mikrofon i kamera do webinaru.
8.4. Ze względu na różnice w działaniu przeglądarek, a także wtyczek Flash i Java, niektóre funkcje platformy mogą nie działać poprawnie na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows.

9. Płatności
9.1. Cena kursu uzależniona jest od przynależności Użytkownika do grupy.
9.2. Cena kursu ustalana jest w zależnosci od jego specyfikacji.

10. Reklamacje
10.1. Użytkownik może reklamować zakłócenia w funkcjonowaniu platformy, kierując zgłoszenia do Administratora za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres: kamila@eventspartner.no.
10.2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą przez Administratora platformy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem platformy lub bezpośrednio przez Administratora.
10.3. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy wyłącznie do czasu przydziału zakupionego kursu do konta.

11. Prawa autorskie
11.1. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i inne materiały zamieszczone na platformie Events Partner Kamila Stefanska podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w niniejszym Regulaminie. Niedozwolone jest rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie platformy przez Użytkowników.
11.2. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i firmowe występujące na platformie podlegają ochronie.
11.3. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń w ich ramach a także do usuwania niektórych elementów w trakcie trwania kursu. Użytkownik akceptuje ten fakt.

12. Postanowienia końcowe
12.1. Dodatkową pomoc i informacje o działaniu platformy Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u Administratora pod adresem poczty elektronicznej eventspartner.no.
12.2. Wszelkie spory dotyczące platformy edukacyjnej i oferowanych kursów będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Administratora lub jego następcy prawnego.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie baz danych.
12.4. Koniecznym warunkiem przystąpienia i realizowani kursu jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
12.5. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
12.6. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie platformy.
12.7. Regulamin jest każdorazowo udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: eventspartner.no w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.